Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2022.06.07. napjától

Utolsó módosítás: –

a „derultegbe.hu” weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) végzett adatkezelésekhez  

A weboldal céljai:

 1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás – leendő ügyfelektől, érdeklődőktől érkező megkeresések fogadása, válaszküldés, kapcsolattartás a jövőbeli együttműködés céljából.
 2. Szerződés megkötése – ha a kapcsolatfelvételt követően szerződéskötésre kerülne sor, ennél a résznél tájékoztatunk arról, milyen adatokat kezelünk.
 3. Tartalomfogyasztás, cookie-k használata – a weboldalon cookie- kat használunk a felhasználói élmény javítása és a weboldalon kifejtett aktivitások statisztikai mérése céljából. 

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldalon történő adatkezelésekről (a fenti adatkezelési célok szerint) az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 13. cikkének megfelelő, teljeskörű adatkezelési tájékoztatást nyújtson.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó partner megnevezése 

1.1. Adatkezelő:

Adatkezelő neve:HÁTTÁRS Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a továbbiakban: „Társaság”)

Székhely:3564 Hernádnémeti, József Attila u. 3. 
E-mail cím:info@derultegbe.hu

1.2. Adatfeldolgozó:

A Társaság az alábbi harmadik feleket vonja be a weblap adminisztrátori, karbantartási feladatainak elvégzése céljából:

Adatfeldolgozó neve:Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.
E-mail cím:hello@fintetune.hu

2.Fogalommeghatározások

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3. Az egyes adatkezelések

 3.1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldal látogatói, akik a Társasággal történő kapcsolatfelvételt kezdeményezik a „Kapcsolat” menüpont alatt. A minél gördülékenyebb kapcsolatfelvétel elősegítsége érdekében két kapcsolattartási adat kerül rögzítésre, hogy minél hamarabb tisztázni tudjuk a kapcsolatfelvétel okát és célját. 

kezelt adatok köreadatkezelés célja jogalapja 
Név, mail cím, telefonszám és az üzenet tartalma.Az adatkezelés célja a Társaság és a kapcsolattartást kezdeményező személy közötti kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, továbbá kapcsolattartás egy esetleges jövőbeli együttműködés céljából.A GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatokat e-mailben kerülnek továbbításra a Társaság mail címére, azokat a weboldal nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Társaság a kapcsolatfelvétel során rögzített adatokat más célra (pl. marketing, hírlevél) nem kezeli. Amennyiben a kapcsolatfelvétel után szerződéskötésre, együttműködésre kerül sor, az adatokat a Társaság a szerződés teljesítéséig kezeli (ha jogi igényérvényesítésre kerülne sor, akkor a jogvita jogerős rendezéséig). Amennyiben további együttműködésre nem kerül sor, az inaktív megkereséseket 1 év után töröljük. Ezen idő előtt, ha meggondolnád magad és mégis szeretnél velünk együttműködni, akkor tudjuk folytatni a korábbi kapcsolatfelvételt.

A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat a Társaság kezeli a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Adattovábbítás: A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat, ideértve a panasztétel jogát is: lásd az 5. pontban.

3.2. Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez és szerződéses igényérvényesítéshez szükséges adatok

Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldalt látogató személyek, akikkel a kapcsolatfelvétel követően szerződéskötésre kerül sor.

Szerződő partner típusakezelt adatok köreadatkezelés célja jogalapja 
MagánszemélyTeljes név (vezeték-és keresztnév)A szerződés megkötéséhez, teljesítéshez, valamint a szerződéses igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
Születési név
Anyja neve
Születési hely és idő
Lakcím
Egyéni vállalkozóNévA szerződés megkötéséhez, teljesítéshez, valamint a szerződéses igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
Székhely
Nyilvántartási szám
Kapcsolattartó neveA szerződés megkötése és teljesítése során történő kapcsolattartás elősegítése a célja az adatkezelésnek.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a Társaság szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó telefonszáma
Kapcsolattartó email címe
Gazdasági társaságNévA szerződés megkötéséhez, teljesítéshez, valamint a szerződéses igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
Székhely
Cégjegyzékszám
Adószám
Képviseletre jogosult neve és titulusa
Kapcsolattartó neveA szerződés megkötése és teljesítése során történő kapcsolattartás elősegítése a célja az adatkezelésnek.A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a Társaság szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kapcsolattartó email címe
Kapcsolattartó telefonszáma

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Társaság az általános elévülési ideig (5 év) kezeli a jelen pont szerint megadott adatokat. Az elévülési idő lejártát követő 30 napon belül a Társaság törli a kezelt személyes adatokat, kivéve azokat, amelyeknek kezelését jogszabály ennél hosszabb kötelező időtartamban határozza meg (pl. adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése). 

A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat a Társaság kezeli a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Adattovábbítás: A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: lásd az 5. pontot.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat, ideértve a panasztétel jogát is: lásd az 5. pontban.

3.3. Tartalomfogyasztás, a weboldal által használt cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldal látogatói.

A weboldal által használt cookie-kat az alábbi táblázatokban ismertetjük részletesen.

 1. A) A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k:
NévTípusLejáratSzolgáltatóLeírás
PHPSESSIDTechnikaiMunkamenetderultegbe.huA működéshez elengedhetetlen süti, amely egy egyedi, személyes adatot nem tartalmazó azonosítót tárol, amivel beazonosítja, hogy az egyes oldalakat ugyanaz a felhasználó böngészi. A munkamenet lejárta után törlődik, ami jellemzően 15-24 perc.

 

 1. B) Egyéb cookie-k:
NévTípusLejáratSzolgáltatóLeírás
cookieconsent_statusTechnikai1 évderultegbe.huCookie figyelmeztető üzenet elfogadásának tárolása
wordpress_logged_in_xxxTechnikaiMunkamenetderultegbe.huTárolja, hogy éppen bejelentkezett állapotban van-e az adott felhasználó.
wordpress_test_cookieTechnikaiMunkamenetderultegbe.huBejelentkezési oldalon ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője képes-e a sütik fogadására.
wp-settings-1, wp-settings-time-1Technikai1 évderultegbe.huAdminisztrátorként bejelentkezett állapotban tárol olyan paramétereket, amikkel a szerkesztő felület megjelenését lehet testreszabni.
_gaStatisztikai2 évGoogle analyticsA Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. Személyes adat nincs elmentve
_gatStatisztikai10 percGoogle analyticsEz a süti a lekérési ráta szabályozására szolgál, így a nagy forgalmú oldalakon korlátozza az adatgyűjtést
__utmaMarketing2 évGoogle analyticsEz a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.
__utmbMarketing30 percGoogle analyticsA cookie az új felhasználók/látogatások felismerésére szolgálja. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.
__utmcMarketingMunakemenetGoogle analyticsEz a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait.
__utmtMarketing10 percGoogle analyticsNagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie.
__utmzMarketingfél évGoogle analyticsEz a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot.

 

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását a fenti táblázatok tartalmazzák.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal megfelelő működését (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak szolgáltatásaink fejlesztésében is azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja: az A) táblázatban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelői jogos érdek érvényesítésén alapul. A B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amelyet az Összes süti elfogadása gombra nyomással, illetve a Beállítások gomb alatt is ki tudja választani, melyet utóbb a weboldal alján található Süti beállítások menüben bármikor meg tud változtatni.

Az adatkezelés időtartama: az egyes cookie-k által történő adatkezelés időtartamát a fenti táblázat tartalmazza. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

A kezelt adatok címzettjei: a Társaság.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat felhasználhatják célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésére is. Az ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a

https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu  elérhetőségek alatt.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a weboldal látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Társaságnál az adatkezelés papíralapon és elektronikusan történik. Papír alapon egyedül a szerződéseket tárolja.

A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók meg.

A Társaság ismeri és teljesíti a GDPR 32. §- ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás),
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi:

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

5.1. Érintetti joggyakorlás teljesítése 

A Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

5.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

5.2.1. A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Társaság
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési cél miatt;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 5.2.2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. 

5.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 

 5.2.4. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal (ahol jogos érdek alatti adatkezelés áll fenn) összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

5.2.5. A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

5.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. 

6. Jogorvoslathoz való jog 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 
 • Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

7. Egyéb rendelkezések

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.